Học viện Hành chính quốc gia ngưng đào tạo hệ ĐH từ năm 2018 - Hvhcqg.edu.vn – Cập nhật nhanh nhất thông tin Giáo Dục

Học viện Hành chính quốc gia ngưng đào tạo hệ ĐH từ năm 2018

Cơ hội chọn ngành ở Học viện Hành chính quốc gia

Theo quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia không còn nhiệm vụ đào chính quy, không chính quy bậc cử nhân.

Trong quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia vừa được ban hành.

Học viện Hành chính quốc gia không còn nhiệm vụ đào chính quy, không chính quy bậc cử nhân.

Học viện Hành chính quốc gia không còn nhiệm vụ đào chính quy, không chính quy bậc cử nhân.

Theo đó, Học viện Hành chính quốc gia sẽ có các nhiệm vụ như bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm…

Đồng thời, song song là đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ nữa của Học viện hành chính quốc gia đó là nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện.

Học viện cũng tham gia với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Quản lý phôi và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và theo quy định của pháp luật…

Như vậy, thì so với Quyết định trước đây của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thì tại Quyết định mới, Học viện không còn chức năng, nhiệm vụ đào tạo hệ ĐH chính quy và không chính quy.

Học viện sẽ trở thành trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia chỉ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia không còn đào tạo hệ đại học

Từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia không còn đào tạo hệ đại học

Về đào tạo, Học viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Học viện có nhiệm vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Học viện sẽ tham gia với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Năm 2017, Học viện Hành chính Quốc gia chỉ tuyển 1.800 chỉ tiêu trình độ đại học trên phạm vi cả nước. Trong đó cơ sở phía Bắc chiếm 1.000 chỉ tiêu, cơ sở phía Nam tuyển 800 chỉ tiêu. Từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2018.

Facebook Comments