Thông tin mới nhất của Học viện hành chính quốc gia chỉ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thông tin mới nhất của Học viện hành chính quốc gia chỉ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

  • Thu Phương
  • 21 Tháng Tư, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tin mới nhất của Học viện hành chính quốc gia chỉ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ

Năm 2018, theo quyết định của chính phủ ban hành quy định Học viện hành chính Quốc gia sẽ dừng tuyển sinh Hệ Đại học. Theo đó, sẽ đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ. Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg về vị trí và chức năng thì Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia có các nhiệm vụ và quyền hạn là giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước;

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm….

Bên cạnh đó, thực hiện bồi dưỡng về hành chính, quản lý nhà nước, chính sách công và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Học viện hành chính quốc gia

Về đào tạo thì chỉ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Học viện, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện.

Năm 2018, Các trường Y Dược khu vực TP.HCM hệ Cao đẳng Dược Sài Gòn sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển đối với tất cả các thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia trên cả nước.

Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, chính sách công, chiến lược, biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhằm cập nhật nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học của Học viện…

Dừng tuyển sinh hệ Đại học từ năm 2018

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Giám đốc Học viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời các Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm cũng như miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Học viện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote